شرح وظائف

اداره همکاری های آموزشی


1. ايجاد ارتباط و تعامل با واحدهاي مشابه در ساير سازمان‌ها با هدف بهره برداري از تجارب آن ها در راستاي اهداف آموزشي حوزه علميه؛

2. تهيه و تنظيم گزارش عملکرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه آن به معاون آموزش؛

3. انجام ساير وظايف محوله از سوي معاون آموزش.

محتويات مرتبط
najah
soal sound
asatid software
moshaver
subject