شرح وظائف

گروه برنامه ریزی و ارزیابی متون


1. برنامه‌ريزي متون و محتواهاي آموزشي و کمک آموزشی حوزه علميه متناسب با اهداف مورد نظر در هر يک از پايه‌ها و سطوح تحصيلي عمومي، نيمه تخصصي و تخصصي؛

2. ارزيابي متون و محتواهاي آموزشي موجود وپيشنهاد اصلاح و بهسازي آنها به مرکز تاليف و تدوين متون درسي حوزه؛

3. تعیین اولویت های تدوین متون آموزشی به صورت سالیانه و سفارش به مرکز تدوین متون درسی جهت تألیف؛

4. ارزیابی متون تألیف شده توسط مرکز تدوین متون و پیشنهاد اصلاح آن ها؛

5. نظارت بر اجرای آزمایشی متون تدوین شده و ارزیابی و بازخوردگیری و پیشنهاد اصلاح به مرکز تدوین متون درسی؛

محتويات مرتبط
najah
soal sound
asatid software
moshaver
subject