معاونت آموزش و امور حوزه های علمیه

 

دفتر معاونت : 283

دبیرخانه : 324 - 285

 

سنجش و پذیرش

ثبت نام و امور سامانه: 321-325

پیگیری نامه ها: 321-325

پذیرش مدارس و مراکز تخصصی : 620

 

امور تحصیلی

اداره امتحانات

دفتر: 286

امتحانات شهرستان ها: 300

امتحانات کتبی سفیران: 299

امتحانات مدارس قم: 298

امتحانات تخصصی ها: 316

امتحانات نظام جدید آموزشی: 298

خدمات آموزشی

انتقالات: 289

صدور گواهی: 289-320

وضعیت تحصیلی

ارزیابی: 292

کمیسیون آموزش: 290-293

تطبیق نمرات: 292

 

امور اساتید

دفتر اساتید: 318-317

جذب و سوابق اساتید: 313-312

ارزیابی اساتید و گروه های علمی: 315-314

 

مدارج علمی

دفتر: 350-349

صدور مدرک: 624-623

 

غیرحضوری و مجازی: 346-344-343

 

نظارت و ارزیابی آموزشی

دفتر ارزیابی و نظارت آموزشی : 322-328

ارزیابی و نظارت آموزشی: 338

توسعه آموزشی: 322

 

برنامه ریزی و نظارت مالی

دفتر: 332-329

کارشناس برنامه ریزی: 331-329