صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > موضوعات اخذ شده در رشته ادبیات عرب


 

لیست موضوعات

موضوعات اخذ شده در رشته ادبیات عرب

موضوعات اخذ شده در رشته ادبیات عرب
تاریخ: سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩١  /  ساعت: ١٢:٣٦  /  تعداد بازدید: 18232  /  موضوعات اخذ شده در رشته ادبیات عربلیست موضوعات پرینت مطلب
 

1ـ آسیب شناسی متون صرفی حوزه و ارائه راهکار مناسب
2ـ ارزش و جایگاه زن از نگاه قرآن و ادبیات جاهلی (متون نظم و نثر)
3ـ اسالیب الحوار فی القرآن
4ـ اسلوب تأکید در زبان عربی با رویکرد تفسیر المیزان
5ـ اصول و قواعد صنعت تشخیص در قرآن
6ـ بررسی اسلوب استعاره در سور مکی قرآن
7ـ بررسی ایجاز حذف در پنج جزء اول قرآن کریم
8ـ بررسی سیر تحول رجز از عصر جاهلی تا پایان قرن اول با رویکرد به ارزشها
9ـ بررسی مباحث ادبی تفسیر علی بن ابراهیم قمی(ره)
10ـ بررسی و تحلیل ادبی کاربردهای واژه «مِن» در قرآن کریم
11ـ پژوهشی تطبیقی سیاق و تناسب در تفسیر المیزان در 10 جزء اول
12ـ تاثیر نظام عامل و معمول در درک بهتر معانی و مقاصد متون
13ـ تحلیل ادبی آیه امامت و آیه ولایت
14ـ تحلیل و بررسی آراء ادبی مرحوم طبرسی در مجمع البیان در جزء اول و دوم
15ـ فقه اللغه و تأثیر آن در فهم واژگان قرآن
16ـ کاربرد ادبی باء در سوره بقره قرآن کریم با رویکرد بلاغی
17ـ معانی ابواب مجرد و مزید در کلام عرب
18ـ مکتب نحوی کوفه
19ـ نقد استشهادات قرآنی ابن هشام در مفردات مغنی اللبیب
20ـ نقد و بررسی امالی سید مرتضی تا مجلس پنجم
21ـ نقد و بررسی آراء ادبی مرحوم شیخ محمدجواد بلاغی در تفسیر «آلاء الرحمن»
22ـ نقد و بررسی غلط های رایج ادبی در محاورات حوزه های علمیه
23ـ نقد و بررسی کاربرد «عن جارّه» در قرآن کریم با رویکرد بلاغی


تعداد کم موضوعات در این کمیته به دلیل جدیدالتأسیس بودن آن است.

 

najah
soal sound
asatid software
moshaver
subject