صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > اساتید راهنما و مشاور رشته تفسیر و علوم قرآنی


 

اساتید راهنما و مشاور رشته تفسیر و علوم قرآنی

(برای جستجوی یک استاد، از کلیدهای ترکیبی Ctrl+F استفاده کنید)

اساتید راهنما و مشاور رشته تفسیر و علوم قرآنی
تاریخ: يکشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٨  /  ساعت: ٠٨:٠٠  /  تعداد بازدید: 36643  /  اساتید راهنما و مشاور رشته تفسیر و علوم قرآنی پرینت مطلب
 

 تذکّر:

1) هر استاد، با توجه به گزینه های مقابل آن (به عنوان راهنما یا مشاور در سطح 3 یا 4) قابل انتخاب می باشد (بطور مثال اگر برای یک استاد، فقط راهنمای سطح 3 درج شده باشد، شما مجاز نیستید ایشان را برای راهنمایی یا مشاوره سطح 4 انتخاب نمایید).
2) شما می توانید هرکدام از اساتید ذیل را (پس از مشورت اولیه با آنان) به تناسب موضوع پیشنهادی خود انتخاب نمایید.
3) مصوّب بودن هر استاد بدین معناست که سوابق علمی این اساتید قبلاً مورد بررسی و تصویب کمیته تخصصی اخلاق و تربیت قرار گرفته است ولیکن تأیید نهایی آنان برای یک رساله علمی، برعهده کمیته تخصصی می باشد که با توجه به موضوع رساله از سویی و تخصص و سطح علمی هر استاد از سوی دیگر صورت می گیرد.
4) شما مجازید خارج از لیست ذیل، اساتید دیگری را معرفی نمایید که تایید نهایی آنان برعهده کمیته تخصصی و مشروط به ارائه سوابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی آنان می باشد (پیشنهاد می شود حتی الامکان اساتید راهنما و مشاور خود را از این لیست انتخاب نمایید چراکه بررسی سوابق اساتید غیرمصوّب، مدت زمان بیشتری بخود اختصاص می دهد).

 

نام خانوادگي نام عنوان
آشتیانی عراقی رضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
آقاتهرانی مرتضی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
آقازاده فتاح راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
آقامیرمحمدعلی (غروی) سیدمحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ابراهیمی ورکیانی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
ابراهیمیان سیدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
احسانی فر محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
احمدی احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اسدی میرزااحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اسدی نسب محمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اسعدی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اسکندرلو محمدجواد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اسکندری محمدحسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اسماعیل پورنیازی حسن     مشاور سطح 3  
اشرفی حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اشرفی (شاهرودی) مصطفی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
اعرافی علیرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
اکبری محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
الهی زاده محمدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
امامی مرتضی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
امین (شیرازی) احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
امینی گلستانی حسن     مشاور سطح 3  
انواری جعفر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
بابازاده علی اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بابائی علی اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
براتی   راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بهجت پور عبدالکریم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
بهروزلک غلامرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
بهشتی ریزی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
بیگدلی مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
پورسیدآقائی سیدمسعود راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
پوریانی محمدحسین     مشاور سطح 3  
تجری علی اصغر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
تقوی دهاقانی سیدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
توفیقی حسین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جباری محمدرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جعفرزاده کوچکی علیرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
جعفری نیا یعقوب راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
جوان آراسته حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حاجی صادقی دهاقانی عبداله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حاجی علی لالانی عبداله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حسنی علی اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسنی اردکانی عبدالرسول راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی سیدابوالقاسم راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حسینی سیدکمال راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی سیدابراهیم     مشاور سطح 3  
حسینی بیان سیدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی چاوشی سیدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حسینی رامندی سیدعلی اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حق شناس سیدجعفر     مشاور سطح 3  
حقی مهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
حکیم سیدمنذر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حمیدیان حمید     مشاور سطح 3  
حیدری آل کثیری محسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
حیدری فر مجید راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خاتمی سیداحمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خادمی کوشا محمدعلی     مشاور سطح 3  
خزائلی محمدعلی     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خسروپناه عبدالحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
خیری حسن     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
دارابکلائی (صادق الوعد) اسماعیل راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
داودی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
داودی لیمونی سعید راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
دهقان اکبر     مشاور سطح 3  
دیاری بیدگلی محمدتقی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ربانی محمدتقی     مشاور سطح 3  
رجبی محمود راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رحمان ستایش محمدکاظم     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رحمانی فرد (سبزواری) علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رستم نژاد چراتی مهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رشادی اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
رضانژاد امیردهی عزالدین راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رضائی رنانی (اصفهانی) محمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رفیعی محمدی ناصر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
رمضانی کوشک حسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
زاهدی عبدالرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
زمانی محمدحسن راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
زنجیری محمدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
سازمند محمدرضا     مشاور سطح 3  
سعیدی روشن محمدباقر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
سعیدی مهر سیدمحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شب زنده ‌دار محمدمهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
شریفی عنایت     مشاور سطح 3  
شفیعی دارابی سیدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شمالی محمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شهیدی پور محمدتقی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شیخ محمدی (محمدی تاکندی) علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
شیرافکن حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
صادقیان احمد     مشاور سطح 3  
صدر طباطبائی سیدصدرالدین محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
صدقی آلانق محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
صلواتی (تجری) قاسم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
طاهری نیا احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
طوسی حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عابدی ارانی (نجف آبادی) احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عباسی داود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عبداللهی عبدالمحمود راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عبدالمحمدی بنچناری حسین     مشاور سطح 3  
عزیزان مهدی   راهنما سطح 4    
عزیزی کیا غلامعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
عقیقی بخشایش عبدالرحیم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
علوی مهر حسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
علیدوست ابرقوئی ابوالقاسم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
عمید زنجانی حمید راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
غرویان محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
غفوری خالد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فاکر (میبدی) محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فقیهی آفارانی سیداحمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
فیاضی غلامرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
فیض (گیلانی) محمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قاسمی علی محمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قدسی احمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
قرائتی محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قریشی سیدعلی اکبر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قنادی صالح راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
قوامی سیدصمصام الدین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
قیومی محمدباقر     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
کاردان سلمانی رضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
کرمی رضاعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
کریمی مصطفی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
کریمی نیا محمدمهدی     مشاور سطح 3  
کلباسی مجتبی(روح الامین) راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
گرجیان عربی محمدمهدی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مبلغی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محامد علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی حمید راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی سیدناصر راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی محمدحسین راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
محمدی عراقی (اراکی) محسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مدبر (اسلامی) علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مددی الموسوی محمود راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مدرسی (یزدی) سیدمحمدرضا راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مدرسی مصلی سیدمحمدعلی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مریجی شمس اله     مشاور سطح 3  
معلمی حسن راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
منصوریان فر عبدالمحمود     مشاور سطح 3  
موحدی محب بیدگلی عبداله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مولائی نیا عزت اله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مهدوی راد محمدعلی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مهدوی زادگان داود راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
مهدی زاده حمزه     مشاور سطح 3  
مؤدب سیدرضا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
مؤمن پور علی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرآفتاب سیدعلی     مشاور سطح 3  
میرباقری سیدمحمدمهدی راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
میرسپاه اکبر راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ناصح علی احمد راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
ناصری عبدالمجید راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نجارزادگان فتح اله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نجف محمدمهدی     مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نجمی صادق محمدصادق راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نصیری علی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نظری (شاهرودی) حسن آقا راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
نقی پورفر ولی اله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
نیلچی حصاری (رحمتی) رحمت اله راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
وافی ابوالقاسم راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
یزدان پناه سیدیداله راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
یزدی محمد راهنما سطح 3 راهنما سطح 4 مشاور سطح 3 مشاور سطح 4
یعقوب نژاد محمدهادی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3  
یوسفی (غروی) محمدهادی راهنما سطح 3   مشاور سطح 3 مشاور سطح 4

 

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 

najah

soal sound
moshaver